Poslání organizace v oblasti sociálních služeb

Posláním České maltézské pomoci (dále jen ČMP) je podporovat rodiny pečující o děti, mládež a osoby s postižením. Usiluje o integraci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, zajišťuje jim kontakt s vnějším okolím, zprostředkovává jejich všestranný rozvoj a zabraňuje sociálnímu vyloučení.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři, děti, mládež a osoby s tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením ohrožené sociálním vyloučením. Služba není určena osobám s psychickými poruchami a agresivními projevy, které by svým chováním ohrožovaly zdraví své nebo ostatních.

Cíle sociální služby:

 • podpora uživatelů v možnosti vést plnohodnotný život bez přerušení kontaktu s jejich přirozeným sociálním prostředím,
 • podpora uživatelů v možnosti žít takovým způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Toho dosahuje poskytováním:

 • profesionálního, pravidelného a bezpečného doprovázení uživatelů na určených svozových trasách podle časového harmonogramu na základě „Individuálního plánu uživatele“,
 • profesionálního a bezpečného doprovázení uživatelů v rámci alternativní dopravy na území celé ČR.

Pro poskytovanou sociální službu je používáno 12 vlastních automobilů, z toho 10 má speciální úpravu pro přepravu osob s postižením.

Zásady poskytovaní sociální služby:

 • poskytovat uživateli sociální službu v souladu se zněním zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a dalšími právními předpisy v platném znění,
 • poskytovat uživateli bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení,
 • dodržovat základní lidská práva a svobody uživatele (zachovávat důstojnost, soukromí, nezávislost, možnost volby, atp.),
 • zajišťovat rovnost a svobodu rozhodování při poskytování služby, podílet se na rozhodování, realizaci osobních cílů, plánování a přehodnocování poskytované sociální služby.


Principy poskytování sociální služby:

 • respektování základních principů křesťanské etiky,
 • individuální přístup k uživateli,
 • flexibilita,
 • týmová spolupráce,
 • vysoká odbornost a osobní odpovědnost,
 • lidský rozměr poskytované péče,
 • úzká spolupráce s rodinnými příslušníky, opatrovníky.