Informace pro zájemce a uživatele průvodcovské a předčitatelské služby

Poslání sociální služby

Posláním České maltézské pomoci (dále jen ČMP) je prostřednictvím průvodcovských a předčitatelských služeb umožnit osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním zapojení do běžného života. ČMP se podílí na všestranném rozvoji těchto osob a jejich integraci do přirozeného prostředí a zabraňuje tak jejich sociálnímu vyloučení.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti, mládež, senioři a osoby s tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Služba není určena osobám, které by svým chováním ohrožovaly zdraví své nebo ostatních.

Cíle sociální služby:

 • doprovod uživatelů na určených svozových trasách podle časového harmonogramu na základě „Individuálního plánu uživatele“,
 • doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,
 • doprovod dospělých do školy, školského zařízení, do zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, doprovod na orgány státní a veřejné správy a doprovázení zpět.

Zásady poskytovaní sociální služby:

 • poskytovat uživateli sociální službu v souladu se zněním zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a dalšími právními předpisy v platném znění,
 • poskytovat uživateli bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení,
 • dodržovat základní lidská práva a svobody uživatele (zachovávat důstojnost, soukromí, nezávislost, možnost volby, atp.),
 • zajišťovat rovnost při poskytování služby, umožnit uživateli podílet se na rozhodování a realizaci osobních cílů, plánování a přehodnocování poskytované sociální služby.

Základní činnosti poskytované podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §42 průvodcovské a předčitatelské služby:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Místo a čas poskytované služby:

dle svozových tras. K doptání v kanceláři viz kontakt.

Výše úhrady za poskytované služby:

Výše úhrady za poskytnutí této služby činí 130 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Přesné ceny z konkrétních míst na jednotlivých svozových trasách jsou k nahlédnutí v kanceláři ČMP. 

Individuální plán uživatele

Po sepsání smlouvy (nejdéle však 2 měsíce od poskytování služby) spolupracuje uživatel, popř. i jeho zákonný zástupce na vytvoření „Individuálního plánu uživatele“, ve kterém je uveden cíl spolupráce, harmonogram plánované spolupráce, doba realizace individuálního plánu, schopnosti a dovednosti uživatele, ze kterých se odvíjí plánovaná podpora uživateli.

Uživatel si na základě svých potřeb a očekávání zvolí cíl, který by měl být v souladu s  posláním sociální služby a který bude napomáhat k  začlenění uživatele do běžného života.

Za plánování průběhu služby pro jednotlivé uživatele zodpovídá klíčový pracovník. Klíčový pracovník je odborně způsobilý pracovník ČMP, který s uživatelem spolupracuje při plánování průběhu poskytování sociální služby, při naplňování zvoleného cíle a při vyhodnocování plánu.

Základní práva uživatelů

Základní práva jsou garantována všem občanům bez rozdílu. Lidé s mentálním postižením mají stejná práva jako ostatní občané. O základní lidská práva nemůže člověk přijít z důvodu omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Mezi základní práva uvedená v dokumentech (viz výše), kterými se řídí zaměstnanci ČMP při poskytování sociální služby, patří např:

 • právo na důstojné zacházení,
 • právo na vlastní názor a spolurozhodování,
 • právo na profesionální poskytování sociálních služeb,
 • právo na přiměřeně bezpečné služby,
 • právo na kvalitní prostředí,
 • právo na podávání srozumitelných informací vhodnou formou,
 • právo na ochranu osobních údajů,
 • právo na podání stížnosti,
 • právo na osobní plán poskytované sociální služby,
 • právo na osobní svobodu a svobodu pohybu,
 • právo na rodinný a společenský život,
 • právo na vzdělání a svobodnou volbu povolání,
 • právo na soukromí,
 • právo vlastnit majetek.

Stížnost na poskytované služby

Stížnost na poskytované služby může podat uživatel, jeho zákonný zástupce, rodinný příslušník, případně jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájmy uživatele, a to těmito způsoby:

 • vhozením do označené schránky před kanceláří ČMP, jejíž sídlo je na adrese Na Sadech 19, 370 01 České Budějovice,
 • zasláním poštou na adresu: Na Sadech 19, 370 01 České Budějovice,
 • prostřednictvím pracovníka ČMP, ke kterému má uživatel důvěru,
 • telefonicky na tel.: 602 469 466,
 • elektronicky – zasláním na e-mail: cmpcb@cmpcb.cz.

O všech stížnostech, podnětech či připomínkách je vždy informován ředitel ČMP. Stížnosti prověřuje ředitel, popřípadě pověří pracovníka, který je zodpovědný za prošetření stížnosti.

Stížnosti se vyřizují ve lhůtě 28 dní. Pokud u zvlášť složitých stížností nemůže být podání ve stanovené lhůtě vyřízeno, může být s vědomím stěžovatele lhůta prodloužena na 56 dní.

V případě nespokojenosti se závěry prošetřené stížnosti se uživatel může odvolat k nadřízenému orgánu nebo k institucím, které se zabývají ochranou práv:

Nadřízený orgán ČMP
Správní rada ČMP
Na Sadech 19
37001 České Budějovice

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno

Český helsinský výbor
Jelení 5
118 00 Praha 1

 

Kontaktní osoby: ředitel ČMP Bc. Jan Rada, koordinátorka služeb Šárka Radová