Ceník sociálních služeb

Ceník služeb od 1. 9. 2017

Sociální služba - Průvodcovské a předčitatelské služby

a) Doprovázení dětí a mládeže do speciálních škol a školských zařízení

Služba je určena pro děti, mládež a osoby s tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením z Českých Budějovic, okolních měst a obcí, které doprovázíme do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích. Pro ty činnosti provozujeme v současné době na devíti svozových trasách. 

Výše úhrady za poskytnutí této služby činí 130 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Přesné ceny z konkrétních míst na jednotlivých svozových trasách jsou k nahlédnutí v kanceláři ČMP.

b) Alternativní doprovázení

Jedná se o službu individuálního doprovázení osob mimo stanovené svozové trasy a časy. 

Výše úhrady, za poskytnutí této služby, činí 130 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Úhrada se počítá po časových intervalech 15 minut, tj. 32 Kč za každých započatých 15 minut času k zajištění úkonů.

V případě použití vozidla ČMP činí sazba za ujeté kilometry 10 Kč / 1 km.

V případě vlastního doprovodu, osobního či asistenčního nebo průvodcovského psa účtujeme jen sazbu za ujeté kilometry, tj. 10 Kč / 1 km.